முருகா என்றால்…

முருகா என்றால்…

முருகா என்றால் முருகப்பெருமானே குருவாக மாறி முருகநாமம் செபித்தோர்க்கு அருள்செய்வார் என்று அறியலாம்.

Share on:
Today News