முருகா என்றால்…

முருகா என்றால்…

முருகா என்றால் முருகனருளால்தான் புண்ணியம் செய்திட தகுதியும், புண்ணியம் பெருகிட வாய்ப்பும் அமையப்பெறும் என்றும், அவனருள் பெற்றால் புண்ணியம் பெருகி கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து உண்மை அறிவைப் பெற்று உயர்ந்து வாழலாம் என்றும் உணர்ந்து நடந்து உயர்வாழ்வை பெறலாம் என்பதை உணரலாம்.

Share on:
Today News