முருகா என்றால்

முருகா என்றால்

முருகா என்றால் தானங்களில் பிரதானமான தானம்
அன்னதானமே என்று உணரலாம்.
அன்னதானமே ஜீவதயவினை தந்து ஜென்மத்தை
கடைத்தேற்றும் என்று அறியலாம்.
Share on:
Today News