முருகப்பெருமான் விரைந்து வெளிப்பட்டு ஞான ஆட்சி அமைந்திட திருவடி பணிந்து வேண்டுகிறேன். முருகப்பெருமான் எப்போது வெளிப்படுவார்! ஞான ஆட்சி எப்போது அமையுமப்பா! மகான் சுப்பிரமணியர் அருளிய ஆசி நூல்

28 February 2021

முருகப்பெருமான் விரைந்து வெளிப்பட்டு ஞான ஆட்சி அமைந்திட திருவடி பணிந்து வேண்டுகிறேன். முருகப்பெருமான் எப்போது வெளிப்படுவார்! ஞான ஆட்சி எப்போது அமையுமப்பா! மகான் சுப்பிரமணியர் அருளிய ஆசி நூல்

முருகப்பெருமான் விரைந்து வெளிப்பட்டு ஞான ஆட்சி அமைந்திட திருவடி பணிந்து வேண்டுகிறேன்.
முருகப்பெருமான் எப்போது வெளிப்படுவார்!
ஞான ஆட்சி எப்போது அமையுமப்பா!
மகான் சுப்பிரமணியர் அருளிய ஆசி நூல்
Microsoft Word – 5209 Gnana Adchi Arivurai aasi nool 16.02.2021 (agathiar.in)
 

Share on:
Today News