Call Us : +91 96882 78666

Email : trustkudil@gmail.com

Call Us : +91 96882 78666

Email : trustkudil@gmail.com

Call Us : +91 96882 78666

Email : trustkudil@gmail.com

Call Us : +91 96882 78666

Email : trustkudil@gmail.com

Begun 36 years back...
Served 200+ Million people...
Still Feeding!

“பட்டினி கிடப்பாரைப் பார்க்கவும் நேரீர்
பழங்கஞ்சி ஆயினும் வழங்கவும் நினையீர்”

HEAL HUNGRY WITH YOUR CONTRIBUTIONS.

Charity Achievements

What may appear impossible to some has been a reality in Ongarakudil. Millions of people turn up for food. Food served at doorsteps of the villagers whose lively hood has been under threat owing to the continuous failure of monsoon rains in this belt.

Read more

Previous
Next
0

years

Serving Food

Feeding the poor (annathaanam) at Ongarakudil for more than 34 yrs, started by our Gurunathar in 1988

0

Crore

People Served

20 crore (200 million) people served so far since beginning annathanam at ongarakudil.

0

Kg

Rice Cooked

1000 kilograms of rice cooked everyday approximately. There were times when 4000 kg of rice was cooked in a day and sent to village

0

People

Served a day

Nearly 6000 people are served per day by means of serving food at Ongarakudil and distributing food to nearby villages.

What We Do

What is closest to the heart of the Saints is Feeding the poor (annadhanam) it is no wonder that our Gurunathar commenced annadhanam as early as 1976 at Thanjavur Big Temple where He was spiritually initiated by His Guru Saint Karuvoorar.

In-House Food Serving

We Sri Agathiar Sanmarga Sangam feed the starving people in and around Thuraiyur town on daily basis at our Sangam which houses with three full-time dining halls.

Food Serving at Villages

Food served at doorsteps of the villagers whose lively hood has been under threat owing to the continuous failure of monsoon rains in this belt.

Medical Camp

The camps are run by Rotary and other Volunteer Organizations with the team of Medical Professionals. We Provide Halls with food and needed amenities.

Feeding Animals

To prevent Cattles sent to Slaughterhouses our Gurunathar advised his disciples to feed the cows wherever Possible. Even Monkeys in nearby hills are fed in regular basis.

Ambulance Service

Our ambulance service provided at nominal tariff to the poor who could not afford high rentals to a regular ambulance service for emergencies.

With Your Help...

Compassionate Saints Lord Muruga, Agathiar and others have stood by Ongarakudil to achieve this feat. No receipt of funds in the name of rituals, God or courses be it Yoga or others, this was possible with your tacit understanding and generous aid to carry out Annadhanam as preached by the great Saints and our Gurunathar. People come to Ongarakudil as if it is their home. The blessings of people whose fire of hunger quenched at Ongara kudil, bring happiness and peace in the families of the donors.

With Your Help...

Compassionate Saints Lord Muruga, Agathiar and others have stood by Ongarakudil to achieve this feat. No receipt of funds in the name of rituals, God or courses be it Yoga or others, this was possible with your tacit understanding and generous aid to carry out Annadhanam as preached by the great Saints and our Gurunathar. People come to Ongarakudil as if it is their home. The blessings of people whose fire of hunger quenched at Ongara kudil, bring happiness and peace in the families of the donors.

How it works ?

Your Valuable Donation

We receive donation either in person or online from good hearted people. All donations are recorded with receipts with Income Tax exemption under Section 80 G.

Food Preparation

We prepare food at our state – of – art kitchen facilities in Ongarakudil. Our Kitchen is equipped with modern facilities that will ensure hygienic and tasty food.

Food Transport to Villages

We carry the cooked food with our transports to reach the nearby villages and serve to the deserved people at their doorstep. This is being done in all days of a week.

Serve Food

People collect food with their vessels. In addition to this we serve food at Ongarakudil from Morning till evening

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்

பெற்றான் பொருள்வைப் புழி

– திருக்குறள்

What may appear impossible to some has been a reality in Ongarakudil. Millions of people turn up for food.

Photo Gallery

Collection of photos of all our activities and infrastructures like daily food donation, village food distribution, our Gurunathar dharisanam etc.,

Photo Gallery

Collection of photos of all our activities and infrastructures like daily food donation, village food distribution, our Gurunathar dharisanam etc.,

YouTube

View all our video contents like our Gurunathar preachings, Ongarakudil events etc., from our following official YouTube channel.

40 ஆண்டு காலம் முருக பெருமானை நோக்கி தவம் செய்து கொண்டிருக்கும் மகான்,

ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகள்

திருவடி ஞானம் சிவமாக்கு விக்கும்
திருவடி ஞானம் சிவலோகம் சேர்க்கும்
திருவடி ஞானம் சிறைமலம் மீட்கும்
திருவடி ஞானமே திண்சித்தி முத்தியே.

-திருமந்திரம்

குரு உபதேசம் – 4099

முருகா என்றால், ஓடும் நீரான ஆற்றை கடக்கக்கூட கடுமையான பயிற்சியினால் நீச்சலடித்து கடந்து விடலாம். ஆயின் படகினால் சுலபமாக கடந்து விடலாம். ஆனால் நீந்தி கரை சேரமுடியாத பெருங்கடலைக்கூட பெரிய கப்பல்கள் துணையால் கடந்து

Read More »

குரு உபதேசம் – 4098

முருகா என்றால், தாய்மை குணம் உள்ள அகத்தீசனை பூசித்தால் எனது ஆசியை பெறுவது எளிது என்பதை முருகனே உணர்த்த உணர்வார்கள். முற்றுப்பெற்ற ஞானியர்கள் தலைவன் திருவடியைப் பற்றிட்டால் யாருக்கும் எட்டா இறைவனாம் முருகனை எளிதினில்

Read More »

குரு உபதேசம் – 4097

முருகா என்றால், நிலையில்லாததும், அழியக்கூடியதுமான இந்த உடம்பை பெற்றிருந்தாலும் என்றும் அழிவில்லாததும் அழிக்க முடியாததுமாகியதும் ஆன முருகன் திருவடியை பற்றினால் அன்றி நாம் அழிவற்ற நிலையை அடைய முடியாது என்றும், அழிவில்லாத முருகன் திருவடியைப்

Read More »

குரு உபதேசம் – 4096

முருகா என்றால், முருகப்பெருமான்தான் ஒரு மனிதனுக்கு வாசி நடத்தி தரவல்ல தகுதியும், ஆற்றலும், அதிகாரமும் கொண்டவனாய் உள்ளான். அவனால் மட்டுமே வாசி நடத்தி கொடுக்க இயலும். வாசி நடத்தும் அதிகாரம் முருகப்பெருமானுக்கு மட்டுமே உண்டு

Read More »

குரு உபதேசம் – 4095

முருகா என்றால், தயவே முருகன் என்றும், பக்தியே முருகன் என்றும் அறிந்துவிட்டால் அந்த முருகப்பெருமானே அவனுக்குக் குருநாதனாகி அவனை வழிநடத்தி கடைத்தேற்றுவான் என்பதை அறியலாம்.

Read More »

Ongarakudil Agathiar Trust: A Legacy of Nourishing Lives for Over 36 Years

Ongarakudil Agathiar Trust acts as a ray of hope in the fight against hunger. As a leading food donation NGO in India, we have been serving the underprivileged and most vulnerable people for over 36 years. Our mission is driven by the core principles of Charity Giving. We provide nutritious meals to those in need through our strong food donation network.