முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

உலகத்தினில் நடக்கக் கூடிய கொடுமைகளை மனித சக்தியால் அடக்க முடியாது என்பதை அறிந்தே முருகப்பெருமான் நேரினில் தோன்றி அவதரித்து இவ்வுலகை மாற்றிட வருகிறான் என்பதை அறியலாம்.
உலகத்தில் நாம் செய்த உதவியும் இடரையும்
உலகத்தலைவன் ஓங்காரன் அறிவானே.

Share on:
Today News