முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

ஆற்றல் பொருந்திய ஆறுமுகப் பெருமான் அணுவை அண்டமாக்குவான் அண்டத்தை அணுவும் ஆக்குவான்.

Share on:
Today News